blog_ondernemingsrecht_inschrijving-vennootschap-in-het-kbo.xml

Als onderneming is het, in het kader van juridische procedures, cruciaal om een correcte inschrijving in het KBO te hebben.

Artikel III.49 van het Wetboek Economisch Recht (WER) voorziet in de verplichting voor alle handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht om zich verplicht te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket van hun keuze en dit vóór de aanvang van hun activiteiten.
Deze verplichting  geldt zowel op het ogenblik van de oprichting van de onderneming als bij de opening van een nieuwe vestigingseenheid.

Wanneer een vennootschap wordt opgericht zal de oprichtingsakte met de basisinformatie bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel moeten worden neergelegd om zo te worden opgenomen in de KBO.  De griffier van de rechtbank van koophandel  zal de identificatiegegevens van de vennootschap in de KBO invoeren en het ondernemingsnummer meedelen. De meeste vertegenwoordigers van de inschrijvingsplichtigen gaan ervan uit dat van het moment dat het ondernemingsnummer van hun onderneming wordt meegedeeld dat de inschrijving van de onderneming in de KBO volledig in orde is. Echter vergeten zeer veel individuen een cruciale stap bij de inschrijving van een onderneming.

De vertegenwoordiger van de inschrijvingsplichtige onderneming zal zich namelijk ook naar het ondernemingsloket moeten begeven aangezien er nog  cruciale bijkomende gegevens moeten ingeschreven worden in de KBO, zoals ondermeer een beschrijving van de activiteiten van de vennootschap. Daarbij geeft de vertegenwoordiger van de inschrijvingsplichtige de NACEBEL-codes in van de specifieke activiteiten die de onderneming zal uitoefenen, rekening houdend met de korte- en middellangetermijnplannen van die onderneming.

De NACE-code is een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van commerciële of niet-commerciële economische activiteiten. NACE is dus een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen. De RSZ, de BTW-administratie en de ondernemingsloketten gebruiken die om bedrijven in te delen in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. In België spreekt men daarom  ook van NACEBEL-codes. 

NACE staat voor Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap ('Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes‘) of de ‘Europese activiteitennomenclatuur’. NACE bestaat uit een nummer (de NACE-code) en een omschrijving. Bijvoorbeeld: 68.20 Verhuur en exploitatie van eigen en geleased onroerend goed.

U vindt de volledige officiële NACEBEL-lijst met toelichtingen op de website van Statbel, het Belgische statistiekbureau[1].

Het is belangrijk dat de activiteiten van een onderneming correct worden weerspiegeld in haar inschrijving in de KBO door middel van de NACEBEL-codes. Wanneer een onderneming van plan is een andere activiteit uit te oefenen dan deze waarvoor zij ingeschreven werd, moet voorafgaand aan de aanvang van deze nieuwe activiteit om een wijziging van de inschrijving in de KBO verzocht worden. 

Artikel III.26 WER bepaalt de wettelijke sanctie ingeval van niet-inschrijving van de onderneming in de KBO, de niet-inschrijving van een activiteit van de onderneming in de KBO, of bij het niet vallen van een activiteit onder het maatschappelijk doel van de onderneming:  

Ҥ 1. Elk op verzoek van een handels- of ambachtsonderneming betekend deurwaardersexploot vermeldt steeds het ondernemingsnummer.
Bij gebreke aan vermelding van het ondernemingsnummer op het deurwaardersexploot, verleent de rechtbank uitstel aan de handels- of ambachtsonderneming om haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van het inleiden van de vordering te bewijzen.
Indien de handels- of ambachtsonderneming haar inschrijving in deze hoedanigheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van het inleiden van haar vordering niet bewijst binnen de door de rechtbank gestelde termijn of indien blijkt dat de onderneming niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, verklaart de rechtbank van ambtswegede vordering van de handels- of ambachtsonderneming onontvankelijk.
§ 2. Indien de handels- of ambachtsonderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar hoofdvordering, tegenvordering of vordering tot tussenkomst, ingediend bij verzoekschrift, bij conclusie of deurwaardersexploot, gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van die vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, is de vordering van die onderneming onontvankelijk. De onontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien ze niet voor elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen.”

Deze wettelijke bepaling heeft tot gevolg dat wanneer een onderneming dagvaard voor een activiteit waarvoor zij niet is ingeschreven in de KBO, dat haar vordering door de rechtbank zal worden afgewezen op basis van artikel III.26 WER.

Bijvoorbeeld: Onderneming  bvba DEKLAT verhuurt appartementen en is voor die activiteit in de KBO ingeschreven onder nummer 68.20. Wanneer DEKLAT een café gaat uitbaten dan zal zij ingeschreven moeten zijn met code 56.301 (cafés en bars). Kapperszaak bvba DE SCHAAR beslist om een personeelsfeest te organiseren in het café uitgebaat door DEKLAT. Daarvoor wordt door DEKLAT ook een  factuur uitgeschreven aan DE SCHAAR. DE SCHAAR heeft echter na verschillende ingebrekenstellingen de factuur van DEKLAT niet betaald waardoor DEKLAT beslist DE SCHAAR te dagvaarden voor de rechtbank van koophandel teneinde haar openstaande factuur in te vorderen.  Toch wordt de vordering van DEKLAT afgewezen aangezien zij enkel in het KBO is ingeschreven voor de verhuur van onroerend goed en niet de uitbating van een café.

 

 

 

 

 

De niet-inschrijving van een activiteit in de KBO kan echter wel rechtgezet worden, waarna opnieuw tot dagvaarding kan worden overgegaan. Hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden en men verliest als onderneming vaak veel tijd die men anders nuttig kan besteden.

Een correcte omschrijving van de activiteit van uw onderneming is - gelet op de wettelijke sanctie van artikel III.26 WER - noodzakelijk. Indien er betwisting bestaat, moet de rechter nagaan welke activiteiten de onderneming daadwerkelijk uitoefent en die toetsen aan de activiteiten waarvoor de onderneming een inschrijving nam in de KBO.

Daarnaast dient de vordering ook gebaseerd te zijn op de activiteiten van de onderneming zoals omschreven in het maatschappelijk doel. Meeste ondernemingen hebben echter een zeer uitgebreide doelomschrijving zodat in de praktijk er zich hier weinig problemen voordoen[2].

U heeft er bijgevolg alle belang bij om de opgenomen vermeldingen in de KBO met betrekking tot de activiteit van uw onderneming na te gaan. Dit kan u als onderneming namelijk veel tijd, frustratie en geld besparen.

Via de toepassing KBO Public Search  kunt u de NACEBEL-codes en andere bedrijfsgegevens van uw eigen zaak en van andere ondernemingen controleren.

Mocht u enige vraag hebben omtrent de inschrijving van uw onderneming, of wenst u juridische bijstand, aarzelt u dan niet om ons te contacteren.



[1] https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf

[2] Bijgevolg moet een vordering ingediend bij verzoekschrift gebaseerd zijn op zowel de activiteiten als het maatschappelijk doel waarvoor de verzoekende onderneming op het moment van neerlegging was ingeschreven in de KBO. Als één van beide voorwaarden niet vervuld is, moet de vordering onontvankelijk worden verklaard, zo werd bevestigd door zowel Hof van Cassatie als het hof van beroep Brussel (Cass. 8 februari 2013, TBO 2014, 15; Brussel 17 november 2014, TBO 213).

                                                                                                   Jay-Aron Woodrow - Advocaat

Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]