Aansprakelijkheid voor schulden aannemer geldt ook bij gerechtelijke reorganisatie (art. 92 W. Div. Bep.)

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden van een aannemer blijft voortaan van toepassing bij de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

Hoofdelijk aansprakelijk

Wie voor de uitvoering van onroerende werken een aannemer inschakelt die bij het afsluiten van de overeenkomst sociale schulden heeft, kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor die schulden.

Om dit te voorkomen, moet de opdrachtgever bij de betaling 35% van het verschuldigde bedrag (exclusief BTW) inhouden en doorstorten aan de RSZ. De hoofdelijke aansprakelijkheid speelt enkel indien de inhoudingen niet correct zijn uitgevoerd. Voor hoofdaannemers die werken met onderaannemers geldt een vergelijkbare regeling.

De aansprakelijkheidsregeling geldt voor alle sociale schulden van de aannemer, ook deze die ontstaan in de loop van de uitvoering van de overeenkomst. Ze is wel beperkt tot de totale prijs van de werken die werden toevertrouwd aan de aannemer. De opdrachtgever-natuurlijke persoon die uitsluitend voor privédoeleinden werken laat uitvoeren, valt niet onder dit regime.

Gerechtelijke reorganisatie

De wetgever bepaalt uitdrukkelijk dat de regeling van toepassing blijft bij faillissement of elke andere samenloop van schuldeisers, bij cessie, beslag onder derden, inpandgeving, inbetalinggeving of rechtstreekse vordering (art. 1798 BW). De wet houdende diverse bepalingen van 14 april 2011 vult dit lijstje nu aan met de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

In de het verslag van de Commissie voor de Sociale Zaken wordt aangevoerd dat de Nationale Arbeidsraad (NAR) in dit verband een negatief advies heeft uitgebracht omwille van de mogelijke negatieve gevolgen van de bekendmaking van de schulden voor de commerciële activiteiten.

Maar de ontslagnemend minister van Werk Milquet ziet hier geen graten in. Ze stelt dat de sociale schulden niet bekendgemaakt worden indien een onderneming in moeilijkheden een afbetalingsplan heeft aangegaan en zich aan dat plan houdt. Wordt het plan niet gevolgd, dan worden de sociale schulden wel bekendgemaakt, zoals nu al het geval is. Uitbuiting van werknemers en zwartwerk kunnen niet kordaat genoeg worden aangepakt, aldus de minister.

In werking

Deze aanvulling treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 16 mei 2011

Bron:Wet houdende diverse bepalingen van 14 april 2011 (art. 92), BS 6 mei 2011

Zie ook:

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 25 juli 1969 (art. 30bis RSZ-wet)

Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, BS 9 februari 2009 (Wet continuïteit van ondernemingen)

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]