Strengere regels voor gezinshereniging

Op 22 september 2011 treedt de nieuwe wet op de gezinshereniging in werking. Belgen en niet-EU-vreemdelingen (derdelanders) zullen dan aan strikte huisvestingsvereisten moeten voldoen en over een toereikend inkomen (minstens 120% van het leefloon) uit eigen middelen moeten beschikken. Met de aanscherping van de huidige voorwaarden wil de wetgever misbruiken tegengaan.

Strenger

Belgen, EU-burgers en niet-EU-vreemdelingen die in ons land verblijven, kunnen hun gezinsleden naar ons land laten overkomen via de procedure van gezinshereniging. De regels verschillen naargelang de persoon in België al dan niet de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft. Om misbruiken te voorkomen, koppelt een nieuwe wet op de gezinshereniging van 8 juli 2011 het recht op gezinshereniging nu aan strengere voorwaarden.

De nieuwe huisvestingsvoorwaarde en inkomensvereiste gelden niet in de procedure van gezinshereniging met een EU-burger.

Voldoende huisvesting

Wie zijn echtgenoot, partner en/of kinderen wil laten overkomen, moet in de eerste plaats over ?voldoende huisvesting' beschikken. Wat hieronder verstaan moet worden, was tot op vandaag aan de Koning toevertrouwd. Nu bepaalt de wet dat de huisvesting moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd. De woning moet beantwoorden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten.

Toereikende bestaansmiddelen

De Belg of derdelander moet ook aantonen dat hij over ?stabiele en toereikende bestaansmiddelen' beschikt om te voorkomen dat hij of zijn overgekomen familieleden ten laste van openbare overheden zouden vallen. De nieuwe wet concretiseert deze bepaling. De persoon die zich met zijn gezinsleden wil herenigen, moet een inkomen hebben dat minstens gelijk is aan 120% van het leefloon. Bovendien mag dit inkomen niet afkomstig zijn uit het bijstandstelsel (OCMW-steun, gewaarborgde kinderbijslag, ?).

Duurzame relatie

Verder zijn de criteria voor een duurzame relatie met een partner voortaan uitdrukkelijk vervat in de wet. Ze zijn ook aangescherpt. Zo is het stabiel en duurzaam karakter van een relatie pas aangetoond als de partners gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag tot gezinshereniging onafgebroken hebben samengewoond (al dan niet in België), als de partners gedurende minstens 2 (i.p.v. 1 jaar) een voorafgaande relatie kunnen bewijzen of als de partners een gemeenschappelijk kind hebben.

Deze laatste voorwaarde geldt ook in de procedure van gezinshereniging met een EU-burger.

Specifieke voorwaarden

Derdelanders met een onbeperkt verblijfsrecht in ons land zullen voortaan slechts aan gezinshereniging kunnen doen wanneer ze minstens 12 maanden toegelaten of gemachtigd zijn tot een onbeperkte verblijfsduur in ons land of sinds minstens 12 maanden gemachtigd zijn om zich in ons land te vestigen. Die minimumtermijn bestond vroeger niet. In sommige gevallen geldt de termijn niet.

De Belg en zijn echtgenoot of partner met wie hij zich wil herenigen, moeten voortaan minstens 21 jaar zijn. Dit geldt ook voor EU-burgers en hun (niet-gelijkgestelde) partners.

Ouders (bloedverwanten in opgaande lijn) van een Belg hebben geen recht meer op gezinshereniging. Alleen ouders van een minderjarige kunnen zich nog vervoegen bij hun kind dat in ons land verblijft.

Gezinshereniging met derdelander op basis van tewerkstellingsovereenkomst

Het recht op gezinshereniging op basis van de tewerkstellingsovereenkomsten dat België heeft afgesloten met Marokko, Turkije, Algerije, Tunesië, Servië, Montenegro, Kroatië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina wordt beperkt. De onderdanen uit deze landen kunnen het alleen nog inroepen als

de persoon die vervoegd wordt, zijn verblijfsrecht in België verwierf omdat hij naar hier is gereisd omwille van een tewerkstelling in het kader van en onder de voorwaarden van de tewerkstellingsovereenkomst, en

de afstammingsband, de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap al bestond vóór die persoon in ons land aankwam.

Procedure

Niet alleen de voorwaarden voor gezinshereniging wijzigen, ook voor de behandeling van de dossiers gelden nieuwe regels.

In de procedure van gezinshereniging met een Belg en een EU-burger wordt bijvoorbeeld de controleperiode op de voorwaarden tot gezinshereniging opgetrokken van 2 tot 3 jaar. In bepaalde gevallen blijft de oude regeling van toepassing.

De behandelingstermijn in de procedure van gezinshereniging met een derdelander bedraagt voortaan 6 i.p.v. 9 maanden. De termijn is net zoals vroeger 2 maal verlengbaar met 3 maanden. Bij weigering of intrekking van het verblijf van een derdelander met onbeperkt verblijfsrecht kunnen de kosten van de repatriëring in sommige gevallen verhaald worden op de vreemdeling of de persoon die hij vervoegd heeft. In de procedure voor gezinsherenigingaanvragen vanuit België wordt een ontvankelijkheidsfase ingevoerd.

In werking?

De wet van 8 juli 2011 treedt in werking op 22 september 2011. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, BS 12 september 2011.

Zie ook
Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 6 oktober 2006.
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 31 december 1980. (art.10, 10bis, 10ter, 11, 12bis, 13, 40bis, 40ter, 42, 42ter, 42quater)

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]