Volgrecht bij doorverkopen van vóór 2 februari 1999 dooft uit

Het volgrecht voor de auteur bij de doorverkoop van een werk van grafische of beeldende kunst is al een paar keer gewijzigd. In eerste instantie werd het volgrecht geregeld door een wet van 1921. Daarna is er - en dit sinds 2 februari 1999 - een nieuwe regeling gekomen in de Auteurswet van 30 juni 1994. Een wet van 2006 heeft - met ingang van 1 november 2007 - het volgrecht nog eens gewijzigd om het aan te passen aan de Europese regels. De bedragen van de volgrechten die in het kader van de oude regeling van 1921 zijn geïnd - namelijk bij doorverkopen van voor 2 februari 1999 bij een openbare veiling - worden door twee beheersvennootschappen verdeeld onder de rechthebbenden: Sabam en Sofam. Die volgrechten die op 1 november 2007 nog niet betaald waren aan de auteur of de vennootschap die met het beheer belast is, doven uit. De auteurs kunnen hun volgrechten bij deze beheersvennootschappen nog opeisen gedurende drie jaar. Doen ze dat niet, dan is hun vordering verjaard. De verjaringstermijn van 3 jaar begint te lopen op 1 januari 2017.
De beheersvennootschappen Sabam en Sofam nemen maatregelen om de rechthebbenden van de volgrechten zorgvuldig over hun volgrecht te informeren zodat ze de verschuldigde rechten nog tijdig kunnen opvragen. Bij de verdeling van de volgrechten mogen de beheersvennootschappen niet discrimineren tussen de rechthebbenden die hen het beheer van hun volgrechten contractueel hebben opgedragen en zij die dat niet hebben gedaan.
De beheersvennootschappen beheren de volgrechten op een gemeenschappelijke rekening bij een financiële instelling. De intresten worden gekapitaliseerd. In hun boekhouding identificeren ze de volgrechten duidelijk.
Volgrechten die niet konden betaald worden, worden verdeeld onder de twee beheersvennootschappen in verhouding tot het bedrag aan volgrechten die elk van hen heeft geïnd. Deze bedragen worden vervolgens herverdeeld onder de auteurs van grafische en beeldende kunst.
Nog dit. Het volgrecht is nu niet meer geregeld in de Auteurswet. Het heeft onderdak gekregen in het wetboek van economisch recht.
Het KB van 14 september 2016 is in werking getreden op 2 januari 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 14 september 2016 tot uitvoering van artikel 92, § 2, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 23 december 2016

Zie ook:
Wetboek van economisch recht (art. XI.175 e.v.)

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]