Geen vergoeding voor privékopie bij professioneel gebruik

Fabrikanten, invoerders of intracommunautaire aankopers zijn voor apparaten en dragers (zoals bv. dvd-recorders, cd-branders of usb-sticks) die uitsluitend bestemd zijn voor professioneel gebruik vrijgesteld van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik. Hebben de professionele gebruikers een apparaat of drager aangekocht met betaling van de vergoeding voor privékopie dan kunnen ze die vergoeding terugvorderen bij de bevoegde beheersvennootschap.

Vergoeding voor privékopie

Fabrikanten, invoerders en intracommunautaire aankopers van apparaten en dragers voor het kopiëren van bv. audiovisuele of geluidswerken (cd, tablet, usb-stick, dvd-recorders?) betalen in principe een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Vrijgestelde bijdrageplichtigen

Wanneer de apparaten en dragers echter bestemd zijn voor een professionele gebruiker dan moeten de fabrikanten en de als exclusieve en als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire aankopers die vergoeding voor privékopie niet langer betalen. Ze worden beschouwd als 'vrijgestelde bijdrageplichtigen'. Zij zijn wel alleen maar vrijgesteld wanneer ze met de innende beheersvennootschap een vrijstellingsovereenkomst hebben afgesloten.
Een lijst van de bijdrageplichtigen met een vrijstellingsovereenkomst staat op de website van de beheersvennootschap.
De vrijgestelde bijdrageplichtigen geven aan de beheersvennootschap de apparaten en dragers aan die ze in het Belgische handelsverkeer hebben gebracht bij professionele gebruikers. Ze melden de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de professionele gebruiker.
De vrijstellingsovereenkomst blijft geldig zolang de activiteit van de vrijgestelde bijdrageplichtige niet verandert. Hij moet wel zijn aangifteverplichting naleven. Anders eindigt de overeenkomst.

Andere bijdrageplichtigen

De beheersvennootschap kan ook met andere bijdrageplichtigen een vrijstellingsovereenkomst afsluiten. Dus met andere invoerders of intracommunautaire aankopers (kleinhandelaars) of met verdelers (groot- of kleinhandelaars). Maar alleen wanneer zij uitsluitend apparaten en dragers ter beschikking stellen van professionele gebruikers. Ook zij genieten dan van de vrijstelling van de betaalverplichting van de vergoeding voor privékopie.

Professionele gebruiker

De vrijstelling van de vergoeding voor privékopie is er alleen bij professioneel gebruik. Een professionele gebruiker is een natuurlijke of rechtspersonen die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven en de apparaten of dragers alleen voor de uitoefening van zijn beroep of handelsactiviteit gebruikt.
Om die bijdragen niet te moeten betalen, moet de professionele gebruiker de vrijgestelde bijdrageplichtige een verklaring op eer bezorgen waaruit blijkt dat de dragers en apparaten alleen dienen voor professioneel gebruik. Hij bezorgt die gegevens ten laatste op het moment van de verwerving.

Terugbetaling

Als een professionele gebruiker apparaten of dragers heeft gekocht mét betaling van de vergoeding voor privékopie, terwijl hij ze alleen puur professioneel gebruikt, dan kan hij de terugbetaling van de vergoeding vragen bij de beheersvennootschap. Terugbetaling kan alleen mits hij een verklaring op eer voorlegt dat de dragers of apparaten uitsluitend professioneel gebruikt worden.
De terugbetaling kan elektronisch aangevraagd worden.

Geen uitsluitend professioneel gebruik

Als de professionele gebruiker de apparaten of dragers waarop geen vergoeding voor privékopie is betaald, niet uitsluitend voor professionele doeleinden gebruikt, moet hij de vergoeding - met terugwerkende kracht - alsnog storten aan de beheersvennootschap.

Beroep

Professionele gebruikers die de betaalde vergoeding niet terugkrijgen van de beheersvennootschap, kunnen een klacht indienen bij de betrokken beheersvennootschap zelf. Dat kunnen bv. ook de bijdrageplichtigen doen die geen vrijstellingsovereenkomst krijgen. Pas daarna kan men eventueel een klacht indienen bij de Controledienst voor de beheersvennootschappen van de FOD Economie.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 11 december 2016 is in werking getreden op 30 december 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, BS 30 december 2016

Zie ook:

Wetboek van economisch recht (art. XI.229 e.v.)

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]