Nieuw systeem voor reprografievergoedingen auteurs en uitgevers van kracht

De nieuwe wetgeving op de kopieervergoedingen of reprografievergoedingen is sinds 10 maart 2017 van kracht. De vergoeding voor kopieertoestellen werd afgeschaft. In plaats daarvan werd het bedrag van de evenredige vergoeding die wordt aangerekend per kopie van een auteursrechtelijk beschermd opgetrokken. Auteurs ontvangen nu 0,0277 euro per reproductie. Hetzelfde geldt voor uitgevers. Ook zij behouden hun vergoeding, al werd een afzonderlijk, specifiek recht gecreëerd. De inningsprocedure is nu geformaliseerd, met een KB voor auteurs en een KB voor uitgevers.

Daarin wordt rekening gehouden met de toekomst. In het licht van administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing wil de regering immers dat de vergoedingen op termijn alleen nog worden uitgevoerd via één uniek loket. Reprobel, de beheersvennootschap die op dit moment bevoegd is voor de inning en verdeling van de reprografievergoedingen blijft aan zet. Het bedrijf zal zich meer dan ooit toeleggen op online-transacties.

Intussen komt er trouwens ook een studie naar het kopieergedrag per activiteitensector. Een basis voor toekomstige aanpassingen van het vergoedingssysteem en de tarieven. Om de 6 jaar wordt een nieuw onderzoek opgestart.

We stippen de belangrijkste elementen kort aan.

Vergoeding

De reprografievergoeding bedraagt 0,0277 euro per reproductie van een beschermd werk. Is de aangifte te laat, onvolledig of onjuist dan wordt een schadevergoeding aangerekend. Het basisbedrag wordt opgetrokken tot 0,0423 euro per reproductie.

Let op, deze tarieven gelden uitsluitend in de periode van 1 januari tot 31 december 2017.

Aangifte

De vergoedingsplichtige doet ieder jaar aangifte bij Reprobel via het voor hem bestemde aangifteformulier. Dat varieert naargelang de hoedanigheid van de vergoedingsplichtige. Hoe dan ook moet het aantal instelling waarvoor de aangifte wordt gedaan worden meegegeven, net als het aantal personen dat aan de hand van de gebruikte apparaten regelmatig reproducties van beschermde werken heeft kunnen maken of laten maken, het aantal reproducties dat is gemaakt en een raming van het aantal reproducties van beschermde werken dat met de betrokken apparaten is gemaakt.

Deadline: de aangifte moet worden ingediend binnen de 30 werkdagen te rekenen vanaf 1 januari van het haar dat volgt op het kalenderjaar waarop de aangifte betrekking heeft (uitzonderingen zijn mogelijk, tot maximum 90 werkdagen). Reprobel zal de formulieren minstens 20 dagen voor het verstrijken van die deadline aan de vergoedingsplichtigen bezorgen. Binnenkort zullen er trouwens nieuwe formulieren beschikbaar zijn, goedgekeurd door Economieminister Kris Peeters naar aanleiding van de gewijzigde regelgeving.

Er kan ook gekozen worden voor een gestandaardiseerde aangifte. Daarbij worden standaardroosters gebruikt voor het vaststellen van het aantal reproducties van beschermde werken.

Deskundigenadvies

Als de vergoedingsplichtige en Reprobel het aantal reproducties van beschermde werken, gemaakt tijdens de betrokken periode, niet onderling kan ramen, kan Reprobel een deskundigenadvies inwinnen. De vergoedingsplichtige en Reprobel kunnen ook in onderling overleg een deskundige aanwijzen.

Te betalen

Reprobel betekent het te betalen vergoedingsbedrag binnen de 2 maanden na ontvangst van de aangifte. Let wel, deze termijn wordt opgeschort bij adviesaanvragen van deskundigen.

Controle

De vergoedingsplichtigen zijn verplicht om mee te werken aan controles. Ze overhandigen Reprobel de nodige gegevens wanneer die daarom vraagt. Indien nodig kan Reprobel ook extra info vragen aan fabrikanten, invoerders, aankopers, leasingbedrijven, enz.

In het verlengde van deze controle moeten de vergoedingsplichtigen Reprobel ook de nodige gegevens met betrekking tot de gereproduceerde werken doorgeven die nodig zijn voor de verdeling van de vergoeding voor reprografie. De verdelingsregels voor de reprografievergoedingen die Reprobel hanteert moeten door de minister van Economie zijn goedgekeurd.

Onlineplatform

De beheersvennootschap die de reprografievergoedingen int, moet een gratis online aangifteplatform inrichten. De regering wil immers dat de transacties zo veel mogelijk online verlopen in de toekomst. Reprobel heeft al zo'n online platform. Het wordt afgestemd op de nieuwe regelgeving. Vergoedingsplichtigen die dat wensen, kunnen er al van gebruik maken. Dat is geen verplichting. Onlineaangiftes zijn ook volgens de nieuwe KB's nog niet verplicht.

Adviescommissie

Bij de FOD Economie wordt een Adviescommissie van de betrokken milieus opgericht die mee aan de kar trekt in de materie.

10 maart 2017

De wet van 22 december 2016 en beide KB's van 5 maart 2017 treden in werking op 10 maart. Voor reproducties die plaatsvinden in 2017 bezorgen de vergoedingsplichtigen een aangifte die een periode omvat die loopt van 1 januari tot 31 december 2017. En dat binnen de 30 werkdagen vanaf 1 januari 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs, BS 10 maart 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, BS 10 maart 2017.

Zie ook
Wet van 22 december 2016 tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht, BS 29 december 2016.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]