News

Elektronische neerlegging ook buiten openingsuren griffie

Een elektronische proceshandeling - zoals het neerleggen van een akte - kan voortaan op elk moment gebeuren. Los van de openingsuren van de griffie. Bij een mankement aan het elektronisch systeem kan ...

Read more

Programmawet verduidelijkt regime van de fexi-jobs (art. 90-95 PW)

Het plan van aanpak voor de horeca voorziet in een paar bijzondere maatregelen, zoals de invoering van flexi-jobs. De wetgever heeft daartoe op 1 december 2015 een paar nieuwe begrippen ...

Read more

Geleidelijke vermindering sociale bijdragen zelfstandigen (art. 2 - 13 wet op de jobcreatie)

De wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht voert een geleidelijke vermindering in van het bijdragepercentage voor de berekening van de sociale bijdragen voor ...

Read more

Juridische constructies: kaaimantaks aangescherpt (art. 102-109 wet op de jobcreatie)

De Regering heeft een aantal maatregelen ingevoerd om de slagkracht van de kaaimantaks (of doorkijkbelasting) vanaf het aanslagjaar 2016 te verhogen. Ze verruimde de aangifteplicht, voerde een nieuwe ...

Read more

Speculatiebelasting op beursgenoteerde aandelen sinds 1 januari 2016 (art. 43-85 wet op de jobcreatie)

De speculatieve meerwaarden die natuurlijke personen verwerven buiten hun beroepswerkzaamheid, bij de overdracht binnen de 6 maanden van beursgenoteerde aandelen, opties, warrants of andere ...

Read more

Omzetting van de nieuwe Europese drempels voor overheidsopdrachten in 2016 en 2017

Op 15 december 2015 heeft de Europese Unie nieuwe drempels goedgekeurd voor de overheidsopdrachten die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Deze bedragen worden momenteel omgezet in ...

Read more

Wettelijke basis voor ruil, hergroepering en splitsing van aandelen (art. 64 DB Financieel)

Het Wetboek van Vennootschappen bevat opnieuw een juridische basis voor de ruil en hergroepering van aandelen. De oude bepalingen zijn op 1 januari 2014 - bij vergissing- opgeheven door de ...

Read more

Veel fiscaliteit en milieu in Vlaams Programmadecreet voor 2016 (PD2016)

Exact 2 dagen vr de start van het nieuwe jaar heeft de Vlaamse decreetgever zijn programmadecreet met de begrotingsregels voor 2016 gepubliceerd. Het decreet telt 135 artikels en bevat vooral ...

Read more

Juridische constructies: meer in de EER gevestigde vennootschappen onderworpen aan de kaaimantaks

Een KB van 18 december 2015 breidt de lijst uit van de in de EER gevestigde vennootschappen, verenigingen, inrichtingen, instellingen of entiteiten, met rechtspersoonlijkheid, die de fiscus toch als ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]