News

Wijziging van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen

Wijziging van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen

Read more

Vennootschappen die 3 jaar geen jaarrekening neerleggen geschrapt in KBO

De wet van 15 juli 2013 voorziet twee nieuwe procedures van ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Geen jaarrekening gedurende 3 boekjaren. ...

Read more

Wettelijke termijn voor bijeenroepen algemene vergadering vzw's

Indien ten minste 1/5de van de leden van een vzw de bijeenroeping van een algemene vergadering vraagt, dan moet de raad van bestuur (bij gebreke aan statutaire bepalingen) voortaan binnen de 21 dagen ...

Read more

Strengere verjaringsregels bij fraude met sociale uitkeringen (art. 49 en 55-58 PW)

De programmawet van 28 juni 2013 introduceert een nieuwe verjaringsregel die bij fraude met sociale uitkeringen van toepassing zal zijn. De verjaringstermijn van 5 jaar zal voortaan pas ingaan op de ...

Read more

Ingebrekestelling advocaat of gerechtsdeurwaarder stuit verjaring

Ons burgerlijk recht krijgt er een nieuwe stuitingsgrond bij. Een ingebrekestelling door de advocaat van de schuldeiser krijgt onder bepaalde voorwaarden een verjaringsstuitende werking. Hetzelfde ...

Read more

Meer mogelijkheden voor opschorting van leegstandsheffing

De eigenaar van een bedrijfspand dat is opgenomen op de inventaris van de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen, kan een verzoek tot opschorting van heffing indienen in het kader van een ...

Read more

Nieuwe reglementering overheidsopdrachten geldt vanaf 1 juli 2013

Het is nu officieel: de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en haar vele uitvoeringsbesluiten treden op 1 juli 2013 in werking. Dat blijkt uit een koninklijk besluit dat zopas in het ...

Read more

Advocatenakte biedt partijen meer zekerheid

Partijen die een onderhandse akte afsluiten kunnen die laten mee ondertekenen door hun advocaten. Een dergelijke advocatenakte biedt heel wat voordelen: partijen zijn beter ingelicht zodat geschillen ...

Read more

Sociale bijdragen verschuldigd bij ketenaansprakelijkheid voor loonschulden

Een verzamelwet van 29 maart 2012 heeft een mechanisme van ketenaansprakelijkheid voor loonschulden ingevoerd. De hoofdelijk aansprakelijke die het loon moet betalen, moet hierop ook sociale ...

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 21   22   23   24   25   26   27   28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]