News

Wet houdende diverse bepalingen inzake telecommunicatie

Telecomoperatoren moeten beter voor hun klanten zorgen. Regelmatige facturen, een goed werkende helpdesk, en de beperking van de verwijlinteresten bij niet betaalde facturen, zijn maar enkele van de ...

Read more

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft en tot invoering van een kennisgeving over het bestaan en het nut van bemiddeling in echtscheidingszaken

De verplichting tot persoonlijke verschijning voor de rechter en de verplichte poging tot verzoening bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO), de zogenaamde schuldloze ...

Read more

Naar energieprestatienormen voor huurwoningen

Woningen die te huur worden aangeboden, moeten binnenkort aan minimale energieprestaties voldoen. Het Woonwijzigingsdecreet sleutelt ook aan andere kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode.

Read more

Belastingneutrale zetelverplaatsing uitgebreid tot alle binnenlandse vennootschappen (art. 47, 48, 49 en 52 W. Div. Bep.)

Vanaf 1 januari 2011 zal er geen exitheffing meer plaatsvinden wanneer een Belgische vennootschap haar zetel verplaatst naar een andere lidstaat van de Europese Unie en voldoet aan de voorwaarden van artikel 214bis van het WIB 1992. Dat blijkt uit de ‘wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen’

Read more

Aansprakelijkheid voor schulden aannemer geldt ook bij gerechtelijke reorganisatie (art. 92 W. Div. Bep.)

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden van een aannemer blijft voortaan van toepassing bij de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

Read more

Electronische aangetekende zending

Op 31 december 2010 werd het wetsvoorstel, dat een electronische variant van de aangetekende zending zou mogelijk maken, goedgekeurd. De bepalingen treden in werking op 30 juni 2011.

Read more

Creative Commons

Creative Commons biedt een aanvulling op het klassieke auteursrecht, daar het toelaat dat werken (muziek bijv.) op een vrijere manier gebruikt worden en kunnen gedownload worden. Dit door het hanteren van een systeem van licenties waarbij bepaalde verrichtingen van het beschermde werk mogelijk gemaakt worden, zij het met enkele beperkingen aangegeven door de auteur/licentiegever. In deze bijdrage bespreken we de concrete afdwingbaarheid van dergelijke CC-licenties, naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, de eerste uitspraak hieromtrent in ons land.

Read more

Beschikbaarheidshonorarium voor specialisten wordt uitgebreid

De regering sleutelt opnieuw aan het beschikbaarheidshonorarium voor specialisten. Voortaan wordt die beschikbaarheid verzekerd door de houders van ‘bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde’. Voordien was het beschikbaarheidshonorarium gekoppeld aan een beperkte lijst van basisspecialismen.

Read more

Brusselse ondernemingen ondervinden geen gevolgen van uitbreiding emissiehandel

Brussel onderwerpt achttien nieuwe activiteiten aan het stelsel van de emissierechtenhandel en voert zo richtlijn 2009/29 uit. Maar aangezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen enkele onderneming heeft die actief is op één van die achttien domeinen, heeft de ordonnantie van 3 februari 2011 geen praktische gevolgen.

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 28  

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]