News

Brusselse ondernemingen ondervinden geen gevolgen van uitbreiding emissiehandel

Brussel onderwerpt achttien nieuwe activiteiten aan het stelsel van de emissierechtenhandel en voert zo richtlijn 2009/29 uit. Maar aangezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen enkele onderneming heeft die actief is op één van die achttien domeinen, heeft de ordonnantie van 3 februari 2011 geen praktische gevolgen.

Read more

Richtsnoeren voor autorisatieaanvraag onder Reach nog niet definitief

Op 28 januari 2011 publiceerde de Europese Commissie Nederlandstalige ‘Richtsnoeren’ voor het opstellen van een autorisatiedossier volgens de Reach-reglementering. Nu blijkt echter dat die richtsnoeren nog niet definitief zijn en dat de gepubliceerde tekst nog maar een ontwerpversie is.

Read more

Speelgoed wordt veiliger

Onder invloed van Europa komen er maatregelen om het speelgoed op de Belgische markt veiliger te maken. De verantwoordelijkheden van fabrikant, importeur en distributeur worden duidelijk afgelijnd. En er komen nieuwe veiligheidseisen. De aanwezigheid van een aantal chemische stoffen wordt aan banden gelegd.

Read more

Timing in retributiebericht FAVV opnieuw bijgestuurd

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) publiceerde in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2011 een erratum bij haar retributiebericht van 20 december 2010

Read more

Pop-ups verkrijgen eigen huurregime

Pop-ups zijn de laatste jaren alom tegenwoordig in het straatbeeld. De pop-up blijkt, als tijdelijke vestiging in haar vorm van winkel, restaurant, beurs, e.a., steeds aan meer populariteit te winnen. Jammer genoeg bestond er voor deze vestigingen lange tijd onzekerheid over het meest passende juridisch kader om de verplichtingen van zowel huurder als verhuurder te regelen. Gelukkig kwam de wetgever recentelijk tegemoet aan deze problematiek.

Read more

De aankomende vernieuwingen in het ondernemingsrecht

Reeds bij zijn aantreden kondigde onze huidige minister van Justitie aan enkele grote, dringende werven aan te vatten op wetgevend vlak. Enige tijd geleden hanteerde hij al goeddeels de pen bij de totstandkoming van het huidige Wetboek van Vennootschappen; nu de heer Geens zich in een iets gepriviligeerdere positie bevindt, plant hij grote delen van de Belgische basiswetgeving gronding te renoveren.

Read more

Misbruik machtspositie

Wettelijke basis om misbruik van machtsverhoudingen tussen bedrijven aan te pakken

Read more

Help, ik ben een minderheidsaandeelhouder! Wat zijn mijn rechten?

Het gebeurt vaak dat een minderheidsaandeelhouder zich zorgen maakt over de richting die zijn vennootschap uitgaat, of over één of meerdere beslissingen die worden doorgevoerd.

Read more

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]